top of page

 

 

 


 

Pro připojení se na server je potřeba vyplnit si formulář, který obsahuje mimo jiné i otázky z pravidel. Proto je třeba si pravidla přečíst.

Neznalost pravidel neomlouvá.

Pigeon Karma:

 • Tento systém je založený na základě chování hráčů. Pokud hráč často vyvolává konflikty, provokuje v rámci konverzací nebo zbytečně napadá a uráží ostatní hráče, bude považovaný za problémového a jeho přestupky proti pravidlům, budou řešeny admin týmem, dle jejich vlastního uvážení. 

 • Pokud je hráč nápomocný a vyjadřuje se slušně a snaží se vycházet s ostatními hráči, je možné jeho chování brát v úvahu při řešení problémů.

 • Nebuď kokot, buď holub. 

 • Naše komunita netoleruje útoky a obtěžování člověka nebo skupiny lidí na základě:

  • pohlaví

  • náboženství

  • rasy

  • etnického původu

  • mentálních, fyzických a nebo psychických onemocnění

  • sexuální orientace

 • K zabezpečení klidného herního prostředí pro všechny hráče nebudeme tolerovat:

  • komentáře se sexuálním zabarvením

  • jakýkoliv pornografický obsah

  • reálně vyobrazené násilí

  • smrt a jiné extrémně násilné praktiky

  • týrání jiných osob a zvířat

  • ideologie, které potlačují základní lidská práva

 • Nikomu nebráníme vyjádřit svůj názor k danému tématu. Pokud se však váš názor neztotožňuje s názorem jiných, nevyvolávejte zbytečné konflikty. Každý má právo na svůj názor.

 • Každý hráč je zodpovědný za vlastní rozhodnutí. Snažte se vždy myslet o krok dopředu, před tím než něco uděláte. RP situace je vždy o více hráčích a ne jen o vás. Každý negativní krok jako je například:

  • zabití postavy

  • svázání postavy

  • přepadení

       má vliv na více postav než jen tu vaši. Vždy je možné RP rozvinout i jiným 

       dlouhodobějším směrem, než jen zabitím svého oponenta.

 • Nesnažte se v pravidlech hledat mezery a argumentovat tím že: “TotO nEbYLo eXpLiCItNě dAnÉ… ”

 • Každý hráč je povinen dodržovat tyto pravidla.

 • Pokud zjistíte, že hráč vědomě porušuje pravidla, je vaší povinností nahlásit to Admin týmu.

 • Všechny případy porušení pravidel se hlásí v roomce #report-ticket na discordu.

 • Závažnost porušení i trest za něj je vždy na rozhodnutí admin týmu.

 • Pokud jste si vědomi, že z vaší strany nedošlo k porušení pravidel, máte vždy možnost se odvolat proti rozhodnutí Admin týmu a předložit důkazy k řešené situaci.


INFO

 • Každý hráč začína na mape Esseker - mapa je určená ako základná oblasť pre RP. 

 • Na PVP mape (aktuálne Melkart) sa každá smrť berie ako PK bez hodu kocky. 

Cheating/Hacking:

 • Je zakázáno používat externí programy, nebo jakýmkoliv způsobem modifikovat soubory za účelem obohacení se a nebo zvýhodnění se ve hře.
  Například : 

  • overboost gamma

  • microsoft crosshair

  • color adjustment                           

Využívání chyb hry:

 • Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv chyb ve hře pro zvýhodnění sebe či jiných hráčů.

 

​Reklama/Advertising:

 • Je přísně zakázáno dělat reklamu na jiné servery/projekty, bez souhlasu A-Teamu a to jak v textových tak i v hlasových kanálech.

Herní účty:

 • Je zakázáno používat pro hraní na serveru větší množství účtů. Každý hráč může na serveru hrát pouze na jednom herním účtu.

Bugy/Kompenzace:

 • Věci, které měl hráč u sebe během smrti způsobené bugem, se budou kompenzovat jen v případě doloženého videa, že hráč tyto věci skutečně vlastnil Kompenzace se řeší prostřednictvím ticketu pro podporu.

A-Team:

 • Je zakázáno vydávat se za člena Admin týmu.

 • Obtěžování a nebo napadání jakéhokoliv člena admin týmu je zakázáno.

 • Admin tým si vyhrazuje právo reagovat na tickety do 48 hodin od jejich založení.

 • Členové admin týmu dle pravidel nemohou hrát záporné postavy jako jsou bandité, teroristé, kanibalové a podobně, pokud mají přístup k admin tool menu.

Discord:

 • Jakákoliv komunikace v rámci OOC, která neprobíhá v rámci PigeonPlay discordového serveru je zakázána.

 • Doporučujeme během hraní být připojeni na našem discordu, který je přizpůsoben tak, aby zde byl dostatek kanálů pro všechny. Pokud budete připojeni na oficiálním discordovém serveru, snáz se vyhnete obvinění z metagamingu.

 

Roleplay (RP):

 • Roleplay znamená, že se hráč vžije do postavy, kterou si vytvořil. Hraje, vystupuje a jedná ve jménu své postavy, jejího charakteru (osobnosti), příběhu a způsobu uvažování.

 • Hráč v rámci RP rozvíjí příběh své postavy na základě interakcí s ostatními hráči.

Příběhy postav:

 • Základem každé dobré postavy, je její příběh, z toho důvodu má server stanovené minimální požadavky na příběhy postav, které je nutné splnit.

 • Příběh postavy má stanovené rozsahové požadavky ( v šablonách postav).

 • Příběh postavy musí vždy zapadat do loru serveru.

 • Každá postava má možnost zvolit si zaměření své postavy z volných pozic v roomce #zaměření-postav. 

 • Šablona postavy je povinná, proto je potřeba aby splnila všechny stanovené náležitosti.

 • Všechny postavy prochází vývojem. Příběhy postav se zohledňují při řešení reportů a konfliktů. 

 • Hráčům se doporučuje vést si deník postavy, aby měl admin tým možnost nahlédnout do vývoje postav.

 • Každá postava má své schopnosti, kterých by se měla držet, když neumíš jezdit na autě tak nejezdi, když neumíš stavět tak nestav a tak dále.

 

In Character (IC):

 • Vše co se děje v době, kdy hrajete za svou postavu. 

 • To co řeknete, uděláte a nebo jak se rozhodnete v rámci dané postavy se bere jako IC situace.

 • Existují výjimky, které jsou pevně stanovené admin týmem.

 

Out of Character (OOC):

 • Tento pojem je spojený se situacemi, během kterých hráč nehraje roli své postavy.

 • Jedná se o jakoukoliv konverzaci, která se neděje v RP scéně - ať už je to OOC chat ve hře nebo na jiných platformách jako je discord apod.
   

Fail RP:

 • K porušení pravidla Fail RP dochází v situaci kdy:

  • hráč nehraje roli své postavy

  • míchání IC/OOC situací dohromady

  • špatné zahrání RP situace

  • nevyužití možného RP/ Odmítnutí RP situace

 • K porušení tohoto pravidla často dochází ze strany nováčků v RP. Hráč má povinnost se porušování tohoto pravidla vyvarovat.

Shovívavost k nováčkům:

 • Buďte shovívaví k novým hráčům, kteří RP hrají poprvé. Zavzpomínejte si na dobu, kdy jste mezi ně patřili. “Vůl zapomněl, že teletem byl.”

 • Snažte se být novým hráčům nápomocní. Nikdy nevíte, kdy se vám to vrátí.

 

Fear rp:

 • Roleplay spočívá v tom, že se hráč musí vžít do role své postavy a zároveň si tím pádem vážit i jejího života. 

 • Hráč je povinen hrát strach postavy a nevystavovat život postavy zbytečnému riziku.

 • Hráč:​
  • by si neměl hrát na Ramba / Rockyho / Chucka Norrise 

  • je sám proti velké skupině jako jednotlivec bezmocný

  • by měl projevovat strach pokud je přepaden

​​

Meta Gaming:

 • Cokoliv, co se dozvíte mimo RP a použijete ve hře, se bere jako metagaming.

 • Mezi metagaming se počítá také stream sniping. Pokud například informace získané při sledování streamera použijete v rámci IC.

Power Gaming:

 • Je činnost nebo situace, ve které vaše postava přesahuje dovednostmi či schopnostmi možnosti hry a postavy jako takové. Patří sem například nadlidská síla, hypnóza, magie a další “nemožné věci”.

 • Zároveň sem spadá situace, kdy hráč pro dosáhnutí cílů požaduje po jiném hráči věci, které neumožňují mechaniky hry (lezení na stromy, vytáhnout motor z auta, potápění se pod vodu).

Passive RP: 

 • Na mapě jsou místa, kde je nutné dodržovat passive RP. Mezi tato místa patří:

  • lokace obchodníků a obchodní stanice

  • místa přechodů mezi mapami

  • vojenské základny

 • V rámci passive RP musí hráči respektovat, že na těchto místech nikdy nejsou sami. Tato místa mapy jsou “živá” a je třeba erpit s tím že se tu pohybují lidé i ve chvíli kdy tu není žádný jiný hráč.

 • Passive RP také upravuje nutnost erpit/interagovat s NPC stejně jako by to byl hráč.

Gross Roleplay: 

 • Je to způsob hraní, který není vhodný, neslušný, ponižující, nehumánní, a který nerespektuje pravidla slušné hry.

 • K tomuto druhu Gross RP je třeba specifický souhlas hráčů, kteří jsou dané situaci přítomni.

 • V případě že mezi hráči proběhne Gross RP, je potřeba brát ohledy na pravidlo powergamingu a poškozená postava má povinnost nést následky tohoto RP.

 • Vypíchnuté oko, uříznuté prsty jsou erpitelné a proto v souladu s pravidly. Useknuté končetiny nikoliv.

Hard Gross Roleplay:

 • Je to způsob hraní, cílený na erotický obsah hry, spojený s násilím. 

 • K tomuto druhu gross RP je třeba specifický souhlas hráčů, kteří jsou dané situaci přítomni.

 • Příklady:

  • znásilnění postavy

  • pedofílie, zoofílie, nekrofílie a další sexuální deviace

  • mučení se sexuálním podtextem

 • Každý hráč, který souhlasí s Gross RP i Hard Gross, přijímá veškeré následky dané situace na svou odpovědnost.

 • V případě, že hráč odsouhlasí Gross RP či Hard Gross zbavuje projekt Pigeon Play  jakékoliv odpovědnosti za tuto situaci.

 

Mixing:

 • Za mixing se považuje mluvení za svojí IC postavu o něčem OOC např.:

  • používání nicků v oslovování ostatních hráčů 

  • sdělování OOC informací do IC 

  • atd..

 • V případě že musíte na rychlo opustit RP situaci, pokuste se vymyslet si kvalitní RP důvod, který můžete zakomponovat do dané RP situace.

 • Pokud chcete ostatním hráčům doplnit informace, máte možnost do chatu napsat OOC info jako například ´´//mám lagy a neslyším tě´´, nebo využijte general chat na discordu.

 

Meta sharing:

 • Hráč by měl být opatrný na to, aby neodhaloval nevhodné informace v IC.

 • Pokud narazíte na něco, co vaše postava IC nezná, pokuste se od toho oprostit a tyto informace IC nezneužívat.

 • Pokud nastane situace, ve které nebudete schopni oddělit IC a OOC informace (moment překvapení a podobně), pokuste se situaci zahrát tak, aby vás to příliš neovlivnilo a nenarušilo RP dalším hráčům (například se držte v zadu, pokud navštěvujete se skupinou poprvé lokaci, kterou už dobře znáte).

Oblečení a vybavení:

 • Hráč má povinnost přizpůsobit oblečení a vybavení své postavy jejímu lóru.

 • Pokud by hráč nosil full gear i přes to, že jeho postava je lórově například lékař, který by měl nosit bílý plášť, bude to bráno jako Fail RP.
   

Zranění:

 • Hráč má povinnost erpit zranění, která jeho postava má.

 • V případě zlomeniny se erpí naražená ruka/zvrtnutý kotník.

 • Omrzliny jsou trvalou herní mechanikou. V případě že hráč mechaniku nezná, může si pomocí ticketu požádat o zabití postavy bez započítaného PK. Hráči se tím ale změní krevní skupina a ztratí odolnost postavy proti chladu.

Vztahy postav:

 • Nová postava nesmí mít žádnou (přátelskou ani rodinnou) spojitost s vaší druhou/předešlou postavou. To platí i po udělení CK. Postavy se mezi sebou nikdy nemohou potkat, proto by tato spojitost nebyla možná (Matka by nemohla porodit dceru, přátelé by se nemohli potkat u piva atd..).

 • Je zakázáno řešit za druhou/novou postavu spory, které zapříčinila postava předešlá. 

Kombajnování / zombie harvesting:

 • Je zakázáno používat auta jako kombajny na zombie.

 • Hráči kteří budou opakovaně přistiženi při porušování tohoto pravidla, nebudou potrestáni v rámci OOC, ale bude jim udělen IC trest, jako je například porucha auta, ztráta lootu atd.

 • Pokud se vám stane, že při přejezdu z bodu A do bodu B některého ze zombiku srazíte, nehrozí vám obvinění z porušení pravidel. Jedná se převážně o situace cíleného agrování a zabíjení celých skupin za pomocí aut.

Kill On SIGHT (KOS) a přepadení:

 • Je to situace, kdy zaútočíte na hráče bez jakékoliv předchozí RP situace. 

 • Před zahájením přepadení nebo zabitím hráčské postavy je pravidly vyžadována interakce s ním.

 • KOS je pravidly přísně zakázán. 

 • Jediné dvě vyjímky na KOS jsou:

  • na mapě Tákistán, mimo oblasti obchodníků a přechodů na jiné mapy

  • frakce armády, která smí využívat KOS vůči hráčům Nikoliv opačně

Pohled z 3. osoby:

 • Je zakázáno používat pohled třetí osoby během akcí.

 • Při pohledu na přestřelku je znatelné, zda hráč třetí osobu používá, či nikoliv. Není proto nijak těžce prokazatelné její zneužívání.

 

​Únos postavy:

 • Pokud se rozhodnete postavu unést, je nutné jí zajistit veškeré potřeby proto, aby jste ji udrželi zdravou a při životě. 

 • Postavu je možné usmrtit jedině v případě, že i přes výslech, výhružky a mučení, odmítá spolupracovat/poskytnout informace.

Vyjednávání:

 • Pokud jste se dostali do situace, během které musíte vyjednávat s někým, kdo drží rukojmí, snažte se předejít násilí. 

 • V případě, že hráč nebude brát v potaz hodnotu života rukojmích, bude to bráno jako FailRP z jeho strany.

Smrt postavy:

 • Situace během které zemře postava, automaticky neznamená CK, neboli definitivní smrt postavy.

 • Rozdíl mezi PK a CK je upravován v následujících pravidlech.

Character Kill / CK:

 • Tento pojem označuje definitivní smrt postavy. Za postavu není možné nadále hrát a je potřeba si vytvořit novou postavu.

 • Po udělení CK postavy není možné, aby hráč ihned začal hrát ve stejné skupině. Je třeba počkat zda ho ke skupině dovede nějaká RP situace (Pokiaľ nie je skupina v konflikte).  Vyjímka je udělena vojenské frakci.

 • Nová postava se řeší prostřednictvím ticketu postav na discordu.

 • Všechna CK postav se musí schvalovat prostřednictvím ticketu, ve kterém musí být uveden důvod k CK a jasná identifikace postavy.

 • V případě, že se hráč rozhodne udělit si SelfCK na základě RP situace, musí si zažádat v ticketu.

Player Kill PK:

 • Tento pojem označuje jakoukoliv smrt postavy ve hře, jako je například:

  • zastřelení během přestřelky

  • zabití nákazou

  • zabití zvířetem

  • nehoda způsobená vlastním zaviněním

  • atd.

 • Po každé smrti musí hráč v RP situaci hrát tak, že postava byla zraněna a dostala se neznámým způsobem do nemocnice, kde byla ošetřena.

 • Poté co postava dostane PK, musí si hráč zvolit jako spawn point PK spawn, nebo Nemsk spawn.

 • Pokud se hráč spawne na jiném místě, došlo by tím z jeho strany k porušení pravidel.

 • Před oživením postavy má hráč povinnost otevřít si ticket. Do doby vyřešení ticketu, nemůže hráč za postavu hrát/respawnout se.

 • Po založení ticketu je hráč povinen do něj uvést, že se jedná o hod na PK. 

 • Poté hráč použije bota pro hod kostkou pomocí příkazu !roll d20.

 •  V případě, že bude splněna hodnota pro PK, hráč se může respawnout a připojit se do hry.

 

 

 • S každou další smrtí postavy se hodnota pro rozhodnutí mezi CK a PK mění.

 • Hodnoty pro rozhodnutí mezi CK a PK jsou stanoveny následovně:


 

 

 

 • Po PK má hráč možnost vrátit se ke stejné skupině hráčů, se kterou hrál dříve.

 • Hráč musí po PK rpit alespoň 24 hodin těžké zranění což znamená:

  • nesprintovat

  • nenosit dlouhé zbraně ( ani upilované brokovnice)

  • vyhýbat se náročným aktivitám jako je například lootování v endgame lokacích

  • omezená a opatrná jízda v autě

 • Hráči je zakázáno se po PK vracet na místo své smrti/pro své věci po dobu minimálně 30 minut, nebo se znovu zapojit do probíhajícího konfliktu.

 • Hráč má možnost pamatovat si vše co předcházelo jeho PK. V případě že hráč dostal PK od frakce armády, nemá možnost si pamatovat, kdo mu PK udělil.

 • Rozřezání mrtvoly hráče po PK, je povoleno k tomu, aby se jiní hráči dostali k jeho věcem. V RP se ale tato skutečnost neerpí. RPit tuto situaci mají hráči tak, že hráče svlékají pro transport do nemocnice. Je zakázáno brát z takového těla maso a kosti. Ty je třeba spálit nebo zničit.

 • Spoluhráč se kterým hrajete, má možnost vám věci z místa PK vzít a později předat.

 • V případě, že se hráč sám pohybuje v endgame lokacích, jako je Athena II. a Athena III., nebo planeta Lanthia a postava zemře, je to bráno jako CK postavy. To stejné platí pro skupiny, pokud v ní zemřou všichni hráči.

 • Pravidla zakazují využít možnosti sebevraždy postavy ( pokud předem není schváleno AT)

Stavba základny:

 • Vzhledem k loru serveru je pravidly doporučeno nebudovat nápadné a obrovské základny. Taková stavba může mít pro hráče v RP zásadní postih.

 • Hráčům je doporučeno spíše zabírání již existujících domů, či využívání stanů s codelockem.

 • Základna nesmí odporovat fyzikálním zákonům a nesmí porušovat pravidlo powergamingu.

 • Uzamknutý stan je brán jako základna.

 

Griefing:

 • Za griefing jsou považovány následující situace:

  • úmyslné poškozování a znepříjemňování herního zážitku

  • vyhazování věcí z úložných prostor, které nejsou vaše za účelem jejich zničení

  • proklikávání číselných zámků a hádání hesla

  • útok/raid na prázdnou základnu

 

Útok na základnu/raid:

 • Pro zahájení útoku/raidu na základnu je potřeba, aby v základně/táboře byla alespoň jedna osoba. 

 • Raid na základnu nemůže být zahájen bez předchozího schválení admin týmem prostřednictvím ticketu. 

 • Při zahájení raidu/útoku na základnu, musí strana útočníků napsat do chatu RAID.

 • Pokud je základna/tábor nezabezpečená, je možné si z ní vzít co potřebujete.

Připojení v průběhu útoku:

 • Připojit se do hry v průběhu útoku/raidu na základnu je zakázáno.

 • V případě že se hráč připojí do probíhajícího raidu, jelikož o něm nevěděl, má povinnost se odpojit, a nebo se vzdát.

 • Jakmile útočníci převezmou kontrolu nad základnou a obránci jsou mrtví, a nebo v zajetí, nově připojený hráč se musí vzdát. 

 

Boosting:

 • Je zakázáno používat předměty jako možnost dostat se do základny. Není možné využívat auta, bugy, stany, jiné hráče a předměty položené hráči.

 • Po oznámení začátku raidu v chatu (viz pravidlo Útok na základnu/raid) je možné začít si připravovat itemy a následně je využít jako boosting pro usnadnění možnosti dostat se do základny.

 

Mezery v obraně:

 • Pokud je možné dostat se do báze bez porušení pravidla boostingu, mohou hráči využít mezer v obraně.

 • Příkladem je možnost přeskočit vanilla plot a tím pádem se dostat do základny a vykrást ji. Při tomto činu je potřeba mít důkaz o legitimním způsobu vniknutí do základny (bez využívání bugů a boostingu).

 • V případě že se připojí majitel vykrádané nezabezpečené základny, má možnost začít ihned základnu bránit bez předchozí interakce.

 

Trhaviny:

 • V rámci útoku je možné využívat trhaviny, granáty a další věci k možnosti zničení a překonání překážek k zabrání/obsazení/rabování základny. 

 • Toto pravidlo platí jen v případě, že je dodrženo pravidlo útoku/raidu na základnu.

Pravidlo o přestrojení:

 • Hráč může změnit svůj styl hraní za předpokladu nutnosti skrytí identity své postavy z důvodu ochrany jejího života. 

 • Aby mohlo dojít k odhalení identity přestrojené postavy, musí existovat doložitelné stopy

 • Jako postava mám povinnost zanechávat ostatním hráčům stopy a indicie, na základě kterých může dojít k odhalení skutečné identity postavy. 

 • Využitím pravidla přestrojení je hráč chráněn proti:

  • náhodné identifikaci

  • rozpoznání po hlase

  • zjištění pravé identity postavy na základě OOC informací

 • Přestrojení musí splňovat následující body:

  • neměnit charakter postavy

  • neměnit základní nosné pilíře postavy (psychické onemocnění atd.)

  • neměnit výrazné vlastnosti postavy

  • neměnit výrazné vady postavy (koktání atd.)

  • neměnit závislosti

Stashing:

 • Je zakázáno odkládat si gear pro další postavy.

 • Je zakázáno odkládat si gear pro další postavy u jiných hráčů.

 • Je zakázáno budovat si záložní základny/tábory za účelem ponechání gearu pro novou postavu.

 • Je zakázáno zakopávat si věci za účelem odložení věcí pro další postavu.

 

Pasti, trhaviny, miny:

 • Je povoleno je používat v rámci vlastní základny.

 • Je zakázáno používat je v rámci:

  • volné přírody 

  • měst 

  • budov

  • nezabezpečených základen

 • Frakce armády má výjimku na pokládání pastí a min kdekoliv v rámci mapy. 

 • V případě že hráče zabije mina či past, je to vždy PK.

Autá a klíče:

 • Neberte si klíč od auta na jiné mapy, cestování způsobí resetování klíče a již nelze použít.

 • Auta lze zamknout až když bude zpojezdněno. Zamčené auto, které bude mimo základnu hráče a obsahuje pouze dveře a nic jiného bude BEZ UPOZORNĚNÍ odemčeno nebo odstraněno a přesunuto.

 • Zamknutí auta jinému hráči je zakázáno, nemůžete auto někomu zamknout a odjet. Jedná se o situace, kdy auto stojí před base, v obchodní zóně, nebo když najdete auto odstavené ve městě - pokud ho chcete ukradněte ho ale nezamykejte ho na místě kde jste ho našli. Takové činy se považuje za griefing.

 • Zamčená auta je zakázáno poškozovat, takový čin se považuje za griefing.

 • Auta bude možné vykrást/ukrást speciálními nástroji pro určité profese.

 • Vozidla (auta, motorky, vrtulníky, traktory, atd..) se nesmějí zastavit/obestavat, pokud ho neumíte zpojezdnit a odvézt (stejné jako zamknutí auta až když je zpojezdněno). Takový čin se bude považovat za griefing.

 
 

NPC RP:

 • Hráč je povinen chovat se k NPC, jako by to byl hráč.

 • Hráč je povinen RPit s traderem situaci obchodu.

Přepadení hráče během interakce s NPC traderem:

 • Je zakázáno přepadnout/zabít hráče během interakce s traderem.

 • Je zakázáno využít interakci s traderem za účelem ochrany své postavy proti přepadení/zabití.

 

Jakékoliv dotazy ohledně pravidel, můžete směřovat do #whitelist-ticket na discordu. Rádi vám na ně odpovíme.

vseobecna_pravidla.png
npc_pravidla.png
zakladni_pravidla (1).png
baner_pravidla (1).png
pk1.png
kocka.png
discord-logo-png-7616.png
bottom of page